Széchenyi Viktor feljegyzései Budapest ostroma alatt

„Édes fiam!

Pincében, rossz mécses világánál kezdem e sorokat, melyek tartalmát már egy ízben szóbelileg közöltem Veled, de tartok rá, hogy írásban is meglegyen – a mai viszonyok közt úgy kergetik a borzalmas benyomások egymást, hogy azok közt hamar elhalványul a kiejtett szó.

Négy irodalmi családi munkán dolgoztam az utóbbi években, mélyek részben készek, részben félben vannak. Ha megérném e jelenlegi világégés végét, azokat valamilyen formában közzé szeretném tenni. – Ha elpusztulok, és Te megmaradsz, arra kérlek, vedd kezedbe az ügyet s próbálj vele valamit. Az irodalom s a könyvkiadásban nagy jártasságal bírsz, bizonyára jól fogod csinálni.

***

Megírtam a magam életének történetét is – ez „70 év emlékei” cím alatt, gép-kéziratban szintén az Országos Levéltárban levő ‘politúros ládában’ van elhelyezve. – Ezt kizárólag családi használatra írtam, közzététel esetén alaposan átszűrendő és rostállandó. – 1941-ben befejeztem, gondolván a többi úgysem lesz érdekes. – Sajnos, azonban azóta a mai napig annyi történelmi borzalmakon mentünk át, hogy annak emlékét kár volna veszendőben hagyni. Beíró könyveimben 941.X. 1.-1944. XII. 23-ig mindennap megtalálható – ekkor jöttünk föl a Várba pár órás látogatásra, és Itt szorultunk. Azóta egyes papírlapokon folytattam a följegyzéseket, melyek Anyád táskájában vannak eltéve. – Ha megmaradnak, szépen ki lehet velük a „70 évet” egészíteni.

***

Ezt a levelet kérlek tartsd magadnál –

Isten áldjon, óvjon s boldogítson!

Szerető Atyád
Széchényi Viktor
Barlanglakó”

Széchenyi Viktor feljegyzései Budapest ostroma alatt – következő feljegyzés

Ostromnapló – 1944. december 24.

Lilivel 8 órai misén. Már 1-kor ebédelünk, mert Alice Pomázra siet két napra. Ebéd előtt egész Hoyos család és Blankiék jönnek ünnepeket kívánni. 1/2 3-kor Lilivel Várba 3 órás éjféli misére, utána 52-esben, hol unokák, Zsiga és dédunokák jelenlétében kis karácsonyfát gyújtunk. (…) 1/2 6-kor elköszönünk, hogy hazamegyünk a Völgybe. Lesétálunk a Széli Kálmán térre s már (…) a sötétség. Ott megtudjuk, hogy villamos nem jár – és a Szép Ilonkánál már bent vannak az oroszok! Mit tegyünk?! Vissza Úriba, sikerül telefonálni Völggyel, ott még nyugalom van ugyan, de környéken heves géppuska és ágyútűz. Zsigának sikerül egy kis katonai autót kapni – két üléses -, Lilivel s sofőrrel beleszorulunk, s hátulsó lyukba Cziráky Béla (Lilly sógora) hadapród őrmester. Megindulunk – Pasaréti úton – Pázsit utcáig, ott német katonák visszaparancsolnak – gépfegyvertűz. 1/2 9-re megint vissza Úriba, itt hálunk Zsigánál, Lili kanapén, én (…) karosszéken. Külföldi rádió szerint Debrecenben ellen kormány alakult! Dálnoki Miklós és Vörös tábornok, Teleki, egy kath. és egy ref. pap stb.

Egész éjjel ágyúzást s gépfegyvertüzet lehetett hallani.

Ostromnapló – 1944. december 25.

Lilivel reggel 9-kor Mátyás templomban misén. Áldozás. Egész d.e. erős harci zaj. Oroszok nem Hidegkút, hanem Budakeszi felől jöttek be. Virányoson már bent vannak.

Tegnap állítólag nyilasok kirabolták a svéd követséget, s Danielson követ csak kínnal tud a Nemzetközi Vöröskeresztbe, Fillérbe menekülni.

Dénes felesége tegnap Szombathelyről 2 fiával visszajött, ellenben Teréznek nyoma veszett. Ebéd unokákkal heves tüzelés mellett. Jankovich Miki jön, érdekeseket mesél.

Ma d.u. a Hűvösvölggyel megszűnt minden telefon összeköttetés. Árvácskával még tudok beszélni. Szmrecsányi Béla szól. Benyomása, hogy Hűvösvölgyben nincsenek harcok, ellenben János hegy, Svábhegy, Virányos egészen a Szt. János kórházig heves csata dúl, és pokoli harcizaj hallatszik. Rózsadombon nincsenek becsapódások, de házak mellett egy saját üteg őrült lármát csinál s Jánoshegy felé tüzel. Estefelé halkul az ágyúszó. Vérmezőn saját aknavető ütegek ágyúznak Svábhegy felé. Átköltöztünk a Sigray-ház I. emeletére.

Sigray palota

Sigray ház

Sigray és a grófné hálószobáiba. Központi fűtés, de alig van már cox, spórolnak, csak 14°C. 9-kor ágy. Állítólag a németek az éjjel támadnak, hogy a záró gyűrűt átszakítsák, és az egérfogóból Bécs felé kimenekülhessenek.

Lefekvés után tényleg erős ágyúzás, mely folyton fokozódik. Aludni alig lehet. Vérmezei ütegek pokoli lármája megreszkedteti az ablakokat.

Ostromnapló – 1944 december 26.

Reggel 4-kor rettentő durranásra ébredek, s hallani vélem az omladék zuhanását. Felébresztem Lilit, s vele és Nemestóthyval – ki a szomszéd szobában kvártélyoz – lemegyünk az óvóhelyre, de az ajtót csukva találjuk. Mivel addig minden lecsöndesült, fölmegyünk – visszafekszünk.

Vörös házmester reggel (…) mondja, nem volt becsapódás, pedig nekem lett igazam – a német követség, hadimúzeum, helyőrségi templom s 2 Úri utcai ház kapott találatot. A német követség összes bástyái ablakai betörtek – ez volt az omladék, amit hallottam. Egész d.e. erős ágyúzás, különösen Vérmező vezet. Lilivel és Elisabeth-el 12 órai Mátyás templomi misén.

Utána 1/2 órás nagyriadó. Találkozom Széchényi Fricivel. Azt mondja, biztos híre van, hogy muszkák bent vannak Bolyaiban! Akkor tehát Völgy utcai otthonunk már orosz kézen van! Mit fogunk ott találni, ha majd egyszer visszajövünk? Pedig csakis azért akartunk maradni, hogy menthessünk valamit! Lehet, sőt valószínű, hogy mindenünk elveszett, amink volt!!!

Unokákkal ebéd. Ebéd után Sigray házba – napló, duma.

Lili ezalatt (3-4 közt) átmegy Verbőczy utcába Edinához, mialatt együtt ültek a Verbőczy utca felőli szobában – óriási durranás és kiabálás. Két belövés volt. Egyik Szapáry Marie hegyi szobájában nem robbant, csak rongált. A másik Sardagnaék lakásába hatolt, az egyik ikerlányt megölte, az anyát megsebesítette.

Repeszdarabok hullanak. Úri pincébe megyünk. Vacsorán szobákba, de nem merünk a bástya felőli szobákban maradni. Maritta 2 gyerekkel a szakácsnőhöz költözik, udvari szobába. Lilly pincében. Mi ketten Pálffy lakásban.

Ostromnapló – 1944. december 27.

Lili ágyban, én kanapén, jól aludtunk jéghideg szobában, de sok takaró alatt – félig ruhásán 8-ig. Öltözni átmegyünk Sigray házba, mert ott valamivel melegebb van. A Bpesti hídfő csata reggel nagy erővel tombol. Rádió bemondja, hogy d.u. 5-től senki utcára nem mehet. Hatalmat nyilas párt vette át, s minden karhatalom nekik van alárendelve?!

Reggelre a villany kialszik, úgy látszik találatot kapott. Mi lesz itt este, mikor már 4-kor sötét van.

Rettentő szűken vagyunk!

Mi van most a Völgyben!

D.e. Lilivel Zichy Edinához megyünk, részvét látogatás. Két lövedéket kapott a ház. A kisebbik, a tetőn, a ház sarkát vitte el. A nagyobbik a földön robban Sargadnaék szobájában – rettentő fölfordulás. A ház többi ablaka is mind bezúzódott. Hideg van. A

lakók alagsorba húzódtak. Megmentett bútorok tömkelege közt, egy száll gyertyánál ülnek. Itt egy beszorított ágyban fekszik bekötött fejjel szegény Atta!

Itt tudjuk meg, hogy Széchényi Miklós ma d.e., állítólag felesége jelenlétében, agyonlőtte magát! Miért?

Délután pokoli lövöldözés. Óvóhely. Lilivel beköltözünk Pálffy Ferenc szobáiba – jéghideg, de nincs a veszedelmes oldalon.

Este sötétben és hamar fogyó (…) faggyú gyertyáknál. Folyton menekült tábori képek!

Az unokák szűk fürdőszobájában Lili és a kis Lilly a kádban pelenkát mosnak. Csekonics Endre és Inkey Péter (…) diskurálnak kis Lillyvel. Bálint a bilin ül.

Se újság, se rádió, se villany – semmiről nem tudunk – csak vagyunk!

Ostromnapló –  1944. december 28.

Aránylag nyugodt éjszaka. D.u. fát vágok és fűrészelek. Kiss Sándor jön – fürdőköpenyt hoz. Zalán jön – hálóinget hoz. Le akar menni krisztinai főpostára elromlott telefonja miatt. Bécsi kapunál fegyvertűz. Állítólag két férfit akkor öl meg egy becsapódó gránát. De azért ő lement, de a postát zárva találta.

Zsiga (…) végett drukkol.

D.u. ismét nagy lövöldözés. Keringő hírek: oroszok már a Sashegy alján vannak – már a Siestában vannak stb.

4-5 közt ép Lilivel szobánkban olvasgattunk, s a kis Bálint nálunk aludt, egyszerre óriási robaj – s máris szaladt begyulladva Pepák -(…) állítja, ház (…) fele beomlott. Maritta beront a gyerekért, s mennek az óvó helyre. Én ki az udvarra, minden telve üvegcseréppel és tetőcseréppel. A déli traktus tetője közepén nagy lyuk tátong, ott jött be a lövedék a Ricsováry lakás konyhájába. Fölrohanok, csak Dr. Fejér van ott, nyugodtan jön ki – nincs semmi baj -, családja a pincében.

Mindenünk átvisszük udvari részre. Épületkár csakis a jelzett tetőrészlet, és a Ricsováry lakás konyhájának a mennyezete – de ezenkívül csak üvegkárok – de az tetemes! Lili és Maritta bámulatos nyugodt, Lilly is, de nem annyira. Pepák be van szarva!

Utána az ablaknélküli szobák lakóinak átcsoportosítása.

Reggel a villany váratlan ismét kigyulladt, megfizethetetlen jótétemény.

Este Marittát 2 gyerekével hozzánk költöztethettük a Pálffy lakásba – s 6-n aludtunk egy szobában: Lili, Maritta, 2 gyerek, én, Zsiga „Dorka” kutyája.

Ostromnapló – 1944. december 29.

Egész éjjel ágyúszó és becsapódások. Reggelre szomorú meglepetés, a villany ismét kihagyott, sötétség, már alig van gyertyánk, de a legnagyobb baj, hogy a víz is kimaradt. Van ugyan 3 tele eresztett fürdőkád, de meddig lesz ez elég? Főzni, pelenkát mosni -inni! Mosakodni már nem lehet. Zsigával beszéltem, reményli ma hazajöhet. Zsiga telefonja még működik, próbáltam beszélni Theával, sikerült. Azt mondja borzasztó éjszakájuk volt. A Károlyi kert német katonai tábor tankokkal stb.

D.e. udvart söpörtem, törmelék és üvegcserepek. Most tiszta. Unokák egy ismerős csendőrhadnaggyal beszéltek. Azt mondja, Hűvösvölgy oly rettentő tüzérségi tűz alatt állott, hogy ott ép ház nem lehet! Szép kilátás, összes vagyonom és személyzetünk! Továbbá, hogy 6 hónapig fogják a németek Budapestet tartani, s ezután jön a nagy fölszabadító német hadsereg.

„Vitézeink” d.u. Szikla kórházban voltak, onnan azt a hírt hozták, hogy németek Budát föladják, s Balassagyarmat felé fognak a gyűrűből kitörni mert ott leggyöngébb az orosz – s ezért holnap visszavonulnak Vérmezőről.

Zsiga hazajött.

Naponta várjuk az oroszt, levetkőzni nem fogok éjjelre. Milyen lesz ez a momentum? Végeznek-e velünk, vagy meghagynak?

1/2 9-kor Pálffy lakásban lefekszünk: Lili, Maritta, én és a két kisded. 9-kor bejön Zsiga s jelzi, hogy ablakai előtt a Bástyára esett egy lövedék és ablakai jórészt bezúzódtak.

De azért mégis otthon fog aludni.

Ostromnapló – 1944. december 30.

Jól aludtunk, ámbár egész éjjel tartott a város lövetése, csak becsapódást lehetett hallani. Reggel 9 után egyszerre pokoli német támadás a bástyái házsor ellen, egymás után egész közeli becsapódások, robbanások. Hívnak, jöjjünk azonnal az óvóhelyre.

Gyerekeket felöltöztetjük, s visszük le az óvó helyre. Most itt van az egész ház lakója: Mi ketten Lilivel, Zsiga, a két unoka-menyecske, 2 kisded, (Csekonics és Inkey Péter a Szikla kórházban segít), Dr. Fehér menekült Kecskemétről. Doktor és családja: neje, 15 éves leány, anyós és szakácsnő, Zsiga szakácsnője: Horváthné és leánya, Horgos Isti házmester és még 1 vénleány és (…).

Egy pici petróleum lámpa mellett összezsúfolva, fázva, éhesen! Az este 9-kor beállt a sötétség. Se víz, se világítás. Pokoli ágyúzás, minden ablak törik, cserepek hullanak. Mi lesz – 3 nap múlva éhen, szomjan veszünk és megfagyunk! Borzasztó d.e. Mi lesz velünk!

Ebéd 3 felé krumpli és vargánya. Utána tűzszünet. Átmegyek a 8-asba. Egy száll gyertya mellett a földszinti házmester lakásban találom: Gyula, Dédette, Esterházy Józsi Rédey és neje, (…)-né, Rédei Manci. Baj több nincs, csak üveg károk. Onnan Elisabethékhez, itt Márffy Elemér és fia és egy svájci hölgy, ki azt állítja, hogy két nap előtt beszélt Hürlimannal, oroszok még nem voltak ott. Dísz tér 10-ben, pincében kutat találtak. Este viszonylagos nyugalom. 1/2 9 alvás.

Ostromnapló – 1944. december 31. vasárnap

Nyugodt éjszaka. D.e. Lilivel Mátyás templom. Visszajövet Ney Ákosékhoz. Pince gyermekmenhely. Dőry Andor tegnapi ultimátumról beszél – igen előnyös -, németek nem fogadták el. Pusztulnia kell a magyarnak. Onnan vissza Úri-ba. Föltűnik egy teljesen szétlőtt ház. Melyik az? A miénk sajnos! Távollétünk alatt Volltreffer. Kapu alatt sebesültek fekszenek, jajgatnak. Rémület – kit talált el az enyémek közül? Hála Isten mind épek. Német katonák: 9 halott, 2 súlyos sebesült. Kapu előtt autóba rakodtak.

Mindenki pincében. Szobák rapityára, földszint és emelet. Még Zsiga szobái épek. Ő Lamottéknál. Megyek helyet keresni kisdedeknek. Edelsheim házban találok (Dísz tér 12.). Beszólok Coburgékhoz, Elisabethez, Gyulához.

Házunk rémesen néz ki, Maritta most inkább maradni akar! Este 9 körül óriási robbanás, Lilivel ép Zsiga szobájából akartunk kihozni és a pincébe levinni takarókat. Rettenetes csörömpölés, légnyomás. Később kiderült vis-à-vis Coburgéknál repülőbomba kivágta az ő nagy kapujukat s a miénket teljesen szilánkra. Ami ép dolog még volt a házban, elpusztult. Romhalmaz, nincs egy szoba sem, ahova visszavonulhatunk, csak a pince – egy gyertya! 24-en aludtunk itt. – Szilveszter éjszaka! Este Pepák Sziklából. Ajánlja 72-be lányok gyerekekkel menjenek át. Nem B., kitűnő pincébe. Doktoréknak köszönjük, van egy pohárral.

Széchenyi Viktor Budán, a Várban, az Úri utca 52-ben, fiának Széchenyi Zsigmondnak a házában írta az Ostromnaplót.