Magyar vadászok kalandjai az afrikai vadonban

Széchenyi Zsigmond és Károlyi István grófok félesztendős afrikai vadászexpedíciója — Kalandos élet a vadonban — Küzdelem az oroszlánnal, a párduccal, az orrszarvúval meg a vad bivalyokkal — Akik szerelmesei lettek a vadon szabad életének

Van-e még romantika a gépek, automobilok, expresszvonatok technikai világában?

Van-e még kaland és van-e még kalandvágy, amely kiragadja az embert a megszokott, gépszerű, szürke, mindennapi életből? A nagyvárosok kőtengeréből? A társadalmi szabályok merev egyhangúságából? A művelődés és haladás nyomasztó uniformisából?

Van-e még valahol szabad élet?

Van-e még hely, ahol nincs megkötöttség, ahol visszatérhet az ember a természet, a természetes élet végtelen szabadságába ?

Van !

Széchenyi Zsigmond gróf a kelet-afrikai vadonban. Mellette egy elejtett antilop.

Van kaland és van kalandvágy.

Van romantika és van szabad élet. Csak nagyon messzire kell menni, hogy megtalálja az ember.

Afrika szívébe, a töretlen őserdőbe, az elefántfüves afrikai síkságokra kell elmenni, hogy az ember megtalálja a természetes élet korlátlan szabadságát. Ahol az ember nem a kijegecesedett formákkal, hanem a természet végtelenségével, a természet őserejével találja szemben magát.

Múlt év októberében két magyar vadásztársaság indult el az afrikai vadon világába, hogy szembeszálljanak a természet erőivel és fölvegyék a harcot az afrikai őserdők nagyvadjaival. Az egyik társaság tagjai: Horthy Jenő, a híres vadász és sportférfiú, ifjabb Horthy István, Horthy Miklós kormányzó fia és Kittenberger Kálmán, az európai hírű vadász voltak. A másik csoport két magyar mágnásból: Széchenyi Zsigmond és Károlyi István grófokból állott.

Amikor másfél hónapi utazás és vándorlás után megérkeztek Afrika szívébe, a két vadásztársaság elvált egymástól. Horthy Jenőék Közép Afrikának tartottak, Széchenyi grófék pedig Kelet-Afrika vadonjai felé vették útjukat.

A Horthy vadászexpedíció kalandjairól és vadászatairól tájékozódott már a nagy nyilvánosság. A másik, hasonlóan érdekes és izgalmas expedíció részleteiről most a Tolnai Világlapja számol be, közreadva az érdekesebbnél érdekesebb fényképfölvételeket, amelyek a két magyar gróf afrikai vadászatának részleteiről számolnak be és amelyek fogalmat nyújtanak arról, milyen környezetben, milyen világban élte át a két magyar mágnás a félesztendős afrikai vadászat izgalmait és viszontagságait.

Károlyi István gróf, aki megbetegedett trópusi maláriában és hetekig súlyos betegen feküdt sátrában.

Száz és száz kilométernyire nincs lakott hely. Akár esztendőkig is el lehet bolyongani a vadonban, ahol még mindig az oroszlán, a tigris, a párduc meg az elefánt az igazi úr.

A fenevadakon kívül még egy nagyon veszedelmes ellensége van itt az európai vadászembernek: a forrólevegőjű, tropikus klima és a velejáró afrikai malária. Károlyi István grófot meg is támadta ez a veszélyes, trópusi járvány és hetekig súlyos betegen feküdt sátrában. Nem győzte az erős kinin-adagokat szedni, hogy a magas lázzal járó, súlyos betegséget legyőzze.

A vadásztársaság sátortábora a végtelen afrikai síkságon. Valóságos nomád életet éltek itt a magyar arisztokraták.

A természet védekezik a fehér ember térhódítása ellen.

Mintha csak tudná, hogy ahol a fehér ember megveti a lábát, ott elpusztul az őserdő, szántófölddé alakul át a vadon és csakhamar országút támad, amelyen gépkocsik száguldása hirdeti a technika, az emberi akarat diadalát.

Egyelőre még nincs baj Afrika nagy vadászterületeivel. A fehér ember egyelőre csak vadászni jár oda és férfiasan, a maga erejével száll szembe a reá váró veszedelmekkel.

A vadászzsákmány hatalmasan fejlett oroszlánnal szaporodott.

A sok viszontagság, a sok nélkülözés, a sok erőfeszítés, ami a két magyar gróf félesztendős afrikai vadászatával járt, nem veszett kárba. Egész sereg afrikai nagyvadat ejtettek el: oroszlánokat, párducokat, orrszarvúakat, vadbivalyokat, sőt Károlyi Istvánnak sikerült egy gyönyörűen fejlett elefántot is leterítenie.

Nehéz elképzelni annak, aki nem élte végig, milyen egyedülállóan izgalmas pillanatok azok, amikor az ember szemtől-szembe áll a vaddal, amikor ráfogja a fegyverét és jóformán élet-halál kérdése függ attól, hogyan talál a kilőtt golyó.

Áldozatul esett egy óriási orrszarvú is.

Ha nem halálos a seb, az oroszlán, az elefánt, a párduc, de még a nyugodtabb vérmérsékletű orrszarvú is „elveszti a fejét” és dühös ordítással, vad harsogással veti magát vakmerő támadójára.

Ilyenkor aztán igazán a halál torkába tekint bele a vadász.

Csak a lélekjelenlét, az újabb nyugodt és biztos lövés segít. A fenevadak erejük végső megfeszítésével rontanak a vadászra, akinek pár pillanata van az újabb célzásra és lövésre. Ha golyója most sem találja el a dühös fenevad legérzékenyebb pontját, ahol a lövés halálos — akkor már csak a véletlen segíthet.

Sok ilyen életveszélyes kalandon ment át a két magyar gróf az afrikai vadonban és joggal hihetné az ember, hogy aki egyszer megszabadult a halál torkából, nem vágyik oda vissza.

Néhány párducot is leterítettek a magyar vadászok.

De hát ez nagy tévedés !

A két magyar gróf annyi sok életveszélyes kaland utál- szerencsésen hazaérkezett. És alig várják, hogy megint visszamehessenek az afrikai vadonba, a feketeképű askarik és a vérszomjas fenevadak romantikus világába.

—Valóságos szerelmesei vagyunk a vadon szabad életének mondja Széchenyi Zsigmond gróf, aki már másodszor vett részt az afrikai nagyvadászat izgalmaiban. — Igaz, hogy nagyon egyszerű és elmaradott az élet Afrika ezen részeiben, a bennszülöttek a lehető legprimitívebbek, de mindenért kárpótolja az embert, hogy ott a vadonban nincsenek formák, nincsenek megkötöttségek, csak végtelen erdők és végtelen síkságok vannak, ahol az ember a nagy természettel áll szemben és ahol egy csomó néger szolgával szuverén úrnak képzelheti magát az ember . ..

A vadászat izgalmas örömei fénylenek föl a fiatal magyar gróf szemében, mikor így folytatja :

— Megértem azokat a hivatásos vadászokat, akik egész életüket Afrika rengetegeiben töltik el. A folytonos küzdelem, az örökös veszély, a korlátlan szabadság vonzóbb és csábítóbb, mint a civilizáció minden vívmánya.

Elejtett óriási vadbivaly.

A veszélyre terelődik a szó.

A természet szűzi világában ráeszmél az ember testi ügyességére, testi erejére. Az állandó veszélyt, annyira megszokja, hogy nem fél többé tőle. A veszély rendes állapottá válik.

Tehát a veszély nem riasztja el az Afrikavadászokat.

Nem riasztja el, hanem egyenesen vonzza.

A fiatal gróf, aki alaposan megismerkedett az afrikai vadon minden viszontagságával, minden veszedelmével, bizakodó mosollyal fejezi be szavait:

— Remélem, látni fogom még Afrikát!

Ilyenek a vadon szerelmesei. . .

A vadon vonz, csábít a maga rejtelmességével, ezernyi szépségével, ezernyi veszedelmével.

Hiába élünk a technikai haladás rohanó, lázas korszakában, hiába rendeztük be az életünket a legkülönbözőbb gépek ügyességére, a szívünk mélyén őszinte természetimádók vagyunk.

Az ember nem tud szabadulni a természet őserejének hahatása alól. Ember és természet elválaszthatatlanok.

A vadon szava ma is hallgató fülekre talál… A vadon szava hívogat. És a huszadik század embere is elindul a hívó szóra…

Nyolc elejtett hatalmas bivaly koponyája.